3.Menaxhimi dhe Administrimi

Course

4 hrs   13-09-2020
Instructor: AKZM Institution
Max. students: 96
Attending: 96


Qëllimi i këtij moduli është të japë një përmbledhje të detyrave tipike të menaxherëve të zonës së mbrojtur.

Rreth kursit

Ky modul ofron përkufizime në lidhje me zonat e mbrojtura dhe shpjegon 6 kategoritë e zonave të mbrojtura sipas standardeve të IUCN (Bashkimi Ndërkombëtar për Ruajtjen e Natyrës). Pastaj përshkruhen disa parime të menaxhimit të ZM-së, të cilat përfshijnë pse planifikimi në një PA është me të vërtetë i rëndësishëm. Më në fund, shpjegohen detyrat tipike: politikat e zonës së mbrojtur, udhëheqja organizative, menaxhimi i burimeve njerëzore, menaxhimi financiar dhe komunikimi.

Mësimet në këtë modul:

  • Çfarë e bën një Zonë të Mbrojtur?
  • Parimet për Menaxhimin e Zonës së Mbrojtur
  • Detyrat e Menaxhimit të Zonës së Mbrojtur

Learning v1.1.0 © Copyright 2023