5.Masat e ruajtjes (biologjia dhe praktika e konservimit)

Course

4 hrs   14-09-2020
Instructor: AKZM Institution
Max. students: 96
Attending: 96


Objektivi i këtij moduli është të mësojë rreth masave të ruajtjes së habitateve dhe specieve në zonat e mbrojtura.


Rreth kursit

Masat e ruajtjes janë një detyrë thelbësore në një zonë të mbrojtur në mënyrë që të ruhet ose të përmirësohet statusi i ruajtjes së habitateve dhe specieve në një zonë të mbrojtur. Ky modul do të shpjegojë bazat në lidhje me masat e ruajtjes, si të zhvillojmë masa dhe pse është e rëndësishme të përfshihen palët e interesuara. Moduli gjithashtu tregon se mund të ketë rreziqe kur zbatohet dhe se veçanërisht një plan financiar është i nevojshëm. Së fundmi, ka disa informacione në lidhje me programin LIFE nga BE i cili është krijuar për të mbështetur zbatimin e masave për mjedisin.


  Mësimet në këtë modul:

  • Historiku - Pse masat e ruajtjes?
  • Përkufizimet
  • Masat e ruajtjes dhe planet e menaxhimit
  • Procesi i zhvillimit të masave të ruajtjes
  • Rreziqet me masat e ruajtjes
  • Financimi

Learning v1.1.0 © Copyright 2023