6.Pjesëmarrja dhe bashkëpunimi i publikut me palët e interesit

Course

4 hrs   14-09-2020
Instructor: AKZM Institution
Max. students: 96
Attending: 96


Objektivi i këtij moduli është të kuptojë përfitimet e përfshirjes së palëve të interesuara në planifikimin dhe menaxhimin e zonave të mbrojtura, më tej, për të mësuar se si të bashkëpunojnë me palët e interesuara lokale dhe si t'i përfshijnë ata në pjesëmarrjen e zhvillimit të PA.


Rreth kursit

Ky modul shpjegon, çfarë janë palët e interesuara dhe pse pjesëmarrja e palëve të interesit në zhvillimin e zonave të mbrojtura është e rëndësishme; gjithashtu tregon se cilat përfitime vijnë nga pjesëmarrja. Pjesëmarrja e palëve të interesuara është e ndryshme nga zona në zonë dhe nga vendi në vend; në modul do të mësojmë se cilat nivele të pjesëmarrjes ekzistojnë dhe si duhet të strukturohet një proces i pjesëmarrjes. Së bashku me mbrojtjen e zonave zakonisht lindin konflikte me disa palë të interesuara; prandaj, një mësim do të përqendrohet në menaxhimin e konfliktit.


Mësimet në këtë modul:

  • Pse pjesëmarrja ka rëndësi
  • Përkufizimet
  • Nivelet e pjesëmarrjes
  • Analiza e palëve të interesuara
  • Proceset e pjesëmarrjes
  • Menaxhimi i konfliktit
  • Shembull: Video pjesëmarrëse
  • Temat e ngjashme

Learning v1.1.0 © Copyright 2023