10.Zhvillimi i Qëndrueshëm Ekonomik në Zonat e Mbrojtura

Course

4 hrs   17-09-2020
Instructor: AKZM Institution
Max. students: 96
Attending: 96


Qëllimi i këtij moduli është të mësojë rreth zhvillimit ekonomik në Zonat e Mbrojtura.


Rreth kursit

Ky modul ofron informacion dhe mësime rreth zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik në zonat e mbrojtura. Të kuptuarit dhe të mësuarit për rëndësinë e zonave të mbrojtura, të cilat mund të sjellin shumë përfitime ekonomike, të cilat së bashku me ruajtjen e sistemeve natyrore. Ky modul do të tregojë se sa sektorë të ndryshëm si turizmi, bujqësia, pylltaria dhe shumë më tepër mund të zhvillohen në zonën e Mbrojtur, duke ndjekur masa të thjeshta ruajtjeje.


Zhvillimi i Qëndrueshëm ekonomik do të studiohet në këtë modul nga këndvështrime të ndryshme: Si zonat e mbrojtura mund të kontribuojnë në ekonomi në nivel rajonal dhe kombëtar dhe si zhvillimi ekonomik mund të ndihmojë në marrjen e fondeve alternative për ruajtjen e sistemeve natyrore në Zonën e Mbrojtur.


Mësimet në këtë modul:

  • Çfarë është Zhvillimi i Qëndrueshëm Ekonomik?
  • Vlerat ekonomike
  • Turizmi
  • Bujqësia dhe Pylltaria
  • Punë të Gjelbërta
  • Shërbimet e ekosistemit
  • Shembuj për zhvillimin ekonomik

Learning v1.1.0 © Copyright 2023